Tournament View

Found 149 games played in Chinese Qiwang (discontinued)
« 1 (2) 3 4 5 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2001-03-27]  8th Chinese Qiwang, round 1
Chang Hao 9p Xu Shuxiang 5p B+R
  [2001-03-26]  8th Chinese Qiwang, preliminary
Wang Jianhong 9p Chen Linxin 9p B+R
  [2001-03-26]  8th Chinese Qiwang, preliminary
Zou Junjie 5p Gu Li 5p W+R
  [2001-03-26]  8th Chinese Qiwang, preliminary
Peng Quan 4p Liang Weitang 9p B+R
  [2001-03-26]  8th Chinese Qiwang, preliminary
Xie He 4p Yu Ping 6p B+R
  [2001-03-26]  8th Chinese Qiwang, preliminary
Wang Xi 4p Xu Shuxiang 5p W+R
  [2001-03-26]  8th Chinese Qiwang, preliminary
Wang Yuhui 7p Lin Chaohua 6p B+R
  [2001-03-26]  8th Chinese Qiwang, preliminary
Zhang Xuan 8p Nie Weiping 9p B+3.5
  [2001-03-26]  8th Chinese Qiwang, preliminary
Shao Weigang 9p Li Jie 3p W+0.5
  [2000-11-27]  7th Chinese Qiwang, title match #3
Yu Bin 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [2000-11-26]  7th Chinese Qiwang, title match #2
Yu Bin 9p Ma Xiaochun 9p W+2.5
  [2000-11-24]  7th Chinese Qiwang, title match #1
Ma Xiaochun 9p Yu Bin 9p W+2.5
  [2000-07-04]  7th Chinese Qiwang, challenger decision match
Yu Bin 9p Kong Jie 5p B+R
  [2000-07-02]  7th Chinese Qiwang, semi-final
Liu Jing 8p Yu Bin 9p W+R
  [2000-07-02]  7th Chinese Qiwang, semi-final
Wang Yao 3p Kong Jie 5p W+R
  [2000-04-03]  7th Chinese Qiwang
Chang Hao 9p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1995-06-11]  6th Chinese Qiwang, title match #4
Ma Xiaochun 9p Zhang Wendong 9p B+R
  [1995-06-09]  6th Chinese Qiwang, title match #4
Ma Xiaochun 9p Zhang Wendong 9p W+2.5
  [1995-03-01]  6th Chinese Qiwang, title match #3
Zhang Wendong 9p Ma Xiaochun 9p W+12.5
  [1995-02-27]  6th Chinese Qiwang, title match #2
Ma Xiaochun 9p Zhang Wendong 9p B+R
  [1995-02-25]  6th Chinese Qiwang, title match #1
Zhang Wendong 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1994-12-27]  6th Chinese Qiwang, challenger decision match #3
Zhang Wendong 9p Liu Jing 5p B+3.5
  [1994-12-25]  6th Chinese Qiwang, challenger decision match #2
Liu Jing 5p Zhang Wendong 9p B+5.5
  [1994-12-23]  6th Chinese Qiwang, challenger decision match #1
Zhang Wendong 9p Liu Jing 5p B+5.5
  [1994-12-21]  6th Chinese Qiwang, semi-final
Fang Tianfeng 8p Zhang Wendong 9p W+6.5
  [1994-12-21]  6th Chinese Qiwang, semi-final
Liu Jing 5p Chang Hao 6p B+3.5
  [1994-12-19]  6th Chinese Qiwang, round 3
Wang Yuan 7p Zhang Wendong 9p W+8.5
  [1994-12-19]  6th Chinese Qiwang, round 3
Chen Zude 9p Liu Jing 5p W+R
  [1994-12-19]  6th Chinese Qiwang, round 3
Hua Xueming 7p Chang Hao 6p W+R
  [1994-12-19]  6th Chinese Qiwang, round 3
Fang Tianfeng 8p Cao Dayuan 9p B+1.5
« 1 (2) 3 4 5 »