Games Between Two Players

Takao Shinji (2 win; 0 loss) vs. Hashimoto Shoji

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2003-07-13]  51st Japanese NHK Cup, round 1
Takao Shinji 8p Hashimoto Shoji 9p B+24.5
  [1998-05-14]  24th Japanese Tengen, round 2
Hashimoto Shoji 9p Takao Shinji 6p W+15.5