Games Between Two Players

Takao Shinji (2 win; 0 loss) vs. Kono Mitsuki

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2010-07-29]  36th Japanese Gosei, preliminary
Kono Mitsuki 8p Takao Shinji 9p W+3.5
  [1993-05-10]  18th Japanese Kisei, dan ladder
Kono Mitsuki 2p Takao Shinji 2p W+5.5