Games Between Two Players

Ishida Yoshio (1 win; 1 loss) vs. Yamashita Keigo

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2013-07-22]  22nd Japanese Ryusei, round 2
Ishida Yoshio 9p Yamashita Keigo 9p W+12.5
  [1998-01-29]  24th Japanese Tengen, round 1
Ishida Yoshio 9p Yamashita Keigo 6p B+R