Games Between Two Players

Kataoka Satoshi (1 win; 2 loss) vs. Takanashi Seiken

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-02-09]  56th Japanese Judan, preliminary
Takanashi Seiken 8p Kataoka Satoshi 9p W+5.5
  [2016-12-15]  42nd Japanese Kisei, preliminary
Takanashi Seiken 8p Kataoka Satoshi 9p B+1.5
  [2014-05-08]  40th Japanese Meijin, preliminary
Kataoka Satoshi 9p Takanashi Seiken 8p W+2.5