Games Between Two Players

Liu Xiaoguang (16 win; 44 loss) vs. Ma Xiaochun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2014-07-17]  Year 2014 City of Xiamen Chinese Mingren Invitational, round 3
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+10.5
  [2014-07-16]  Year 2014 City of Xiamen Chinese Mingren Invitational, round 2
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [2014-07-15]  Year 2014 City of Xiamen Chinese Mingren Invitational, round 1
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [2012-04-22]  Year 2012 Porcelain Capital Special
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [2006-04-18]   20th anniversary of Chinese Tianyuan special
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [2005-12-03]  7th Chinese League A, round 19
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+3.5
  [2005-11-30]  6th Chinese Ricoh Cup, round 2
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [2001-07-01]   Chinese Huashan Cup, final 3
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p W+0.5
  [2001-06-30]   Chinese Huashan Cup, final 2
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p W+0.5
  [2001-06-29]   Chinese Huashan Cup, final 1
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [2001-04-10]  Year 2001 Chinese League B, round 7
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [2001-02-28]  13th Chinese CCTV Cup, round 3
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [1999-08-18]  1st Chinese Agon Cup, round 1
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1998-11-20]  11th Chinese Mingren, title match #5
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [1998-11-19]  11th Chinese Mingren, title match #4
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+7.5
  [1998-11-17]  11th Chinese Mingren, title match #3
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p B+1.5
  [1998-11-15]  11th Chinese Mingren, title match #2
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+3.5
  [1998-10-14]  11th Chinese Mingren, title match #1
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1996-12-12]  2nd Friendship Cup, league
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [1996-10-25]  9th Chinese Mingren, title match #5
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1996-10-23]  9th Chinese Mingren, title match #4
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+2.5
  [1996-10-21]  9th Chinese Mingren, title match #3
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1996-09-18]  9th Chinese Mingren, title match #2
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1996-09-16]  9th Chinese Mingren, title match #1
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [1996-07-06]  9th Fujitsu Cup, semi-final
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+5.5
  [1996-03-10]  10th Chinese Tianyuan, title match #4
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+3.5
  [1996-03-08]  10th Chinese Tianyuan, title match #3
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1996-03-06]  10th Chinese Tianyuan, title match #2
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1996-03-04]  10th Chinese Tianyuan, title match #1
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1995-11-01]  8th Chinese Mingren, title match #3
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1995-10-05]  8th Chinese Mingren, title match #2
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+3.5
  [1995-09-08]  8th Chinese Mingren, title match #1
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+0.5
  [1994-02-24]  8th Chinese Tianyuan, title match #3
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+2.5
  [1994-02-22]  8th Chinese Tianyuan, title match #2
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+7.5
  [1994-02-20]  8th Chinese Tianyuan, title match #1
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+4.5
  [1993-02-15]  7th Chinese Tianyuan, semi-final
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p B+1.5
  [1992-08-01]  5th Fujitsu Cup, 3,4 place decision
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1992-02-20]  6th Chinese Tianyuan, semi-final
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [1991-10-04]  5th Chinese Best Ten, league B
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [1991-09-29]  3rd Chinese Qiwang, challenger decision match #3
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [1991-09-27]  3rd Chinese Qiwang, challenger decision match #2
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1991-09-25]  3rd Chinese Qiwang, challenger decision match #1
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1991-09-18]  Year 1991 Chinese Individual Championship
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1990-11-13]  Year 1990 Chinese Individual Championship
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1990-10-11]  4th Chinese Best Ten, league B
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1989-11-01]  2nd Chinese Mingren, title match #3
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+1.5
  [1989-10-30]  2nd Chinese Mingren, title match #2
Liu Xiaoguang 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1989-10-28]  2nd Chinese Mingren, title match #1
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 9p B+9.5
  [1988-03-24]  2nd Chinese Tianyuan, title match #5
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 8p W+R
  [1988-03-22]  2nd Chinese Tianyuan, title match #4
Liu Xiaoguang 8p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1988-03-20]  2nd Chinese Tianyuan, title match #3
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 8p W+R
  [1988-02-26]  2nd Chinese Tianyuan, title match #2
Liu Xiaoguang 8p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1988-02-24]  2nd Chinese Tianyuan, title match #1
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 8p B+1.5
  [1987-11-25]  Year 1987 National Games of PRC - Go Tournament
Liu Xiaoguang 8p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1987-04-12]  Year 1987 National Games of PRC - Go Tournament, preliminary stage
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 8p B+R
  [1987-03-07]  1st Chinese Tianyuan, semi-final 3
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 8p B+R
  [1987-03-06]  1st Chinese Tianyuan, semi-final 2
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 8p B+R
  [1987-03-04]  1st Chinese Tianyuan, semi-final 1
Liu Xiaoguang 8p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1986-04-09]  Year 1986 Chinese National Team Championships
Liu Xiaoguang 8p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1985-05-01]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Ma Xiaochun 9p Liu Xiaoguang 8p B+R