Games Between Two Players

Yuki Satoshi (2 win; 0 loss) vs. Shuto Shun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2014-03-16]  61st Japanese NHK Cup, semi-final
Shuto Shun 7p Yuki Satoshi 9p W+R
  [2010-04-29]  36th Japanese Tengen, round 2
Shuto Shun 6p Yuki Satoshi 9p W+R