Games Between Two Players

Ryu Shikun (2 win; 0 loss) vs. Hoshino Masaki

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2014-05-29]  40th Japanese Gosei, preliminary
Ryu Shikun 9p Hoshino Masaki 8p B+1.5
  [2013-06-20]  39th Japanese Meijin, preliminary
Ryu Shikun 9p Hoshino Masaki 8p B+R