Games Between Two Players

Yu Bin (3 win; 3 loss) vs. Fang Tianfeng

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1994-12-15]  6th Chinese Qiwang, round 1
Fang Tianfeng 8p Yu Bin 9p B+3.5
  [1989-06-02]  Year 1989 Chinese Rank Promotion
Yu Bin 8p Fang Tianfeng 7p B+R
  [1988-09-10]  Year 1988 Chinese Individual Championship
Yu Bin 8p Fang Tianfeng 7p B+R
  [1988-07-15]  1st Chinese Qiwang, round 2
Yu Bin 7p Fang Tianfeng 7p B+R
  [1985-10-06]  Year 1985 Chinese Individual Championship, round 7
Fang Tianfeng 6p Yu Bin 5p B+R
  [1985-05-07]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Fang Tianfeng 6p Yu Bin 5p B+R