Tournament Score Chart

20th Taiwan Tianyuan, League

Players L. J. X. H. C. Q. L. J. X. Z. L. Y. L. L. J. J. Scores
Lin Junyan - B+R
21-02-23
X 1-1
Xu Haohong - X W+0.5
21-02-19
1-1
Chen Qirui - W+R
21-02-23
X 1-1
Lai Junfu - B+R
21-02-19
X 1-1
Xiao Zhenghao X X - 0-2
Lu Yiquan W+R
21-02-23
B+R
21-02-19
- 2-0
Lin Lixiang X X - 0-2
Jian Jingting W+R
21-02-19
B+R
21-02-23
- 2-0

Last updated: 2 days 20 hours ago.